dancing the tango, two women dance

Full Sized Image from Postcard: dancing the tango, two women dance